Category: KESHILLA

Si mund ti largojmë shejtanët?

Shejtanët mund të largohen vetëm nëpërmjet leximit të shumtë të Kur’anit dhe dhikrit [përmendjes së Allahut] si dhe kërkimit të shpëtimit nëpërmjet fjalëve të përsosura...

Bisedë me gruan e shejh Albanit

“A mund të na tregoni vendin e lindjes?” Jusra Abdu Rrahman Abidin, Umm el-Fadl. Vendi i lindjes: Salt [Jordani], dhe në certifikatën e lindjes shkruhet...