Category: KESHILLA

Kurani argument për ty

Kurani është argument për ty ose kundër teje Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Fjala e Profetit ﷺ “Kurani është argument për ty ose kundër...

Burimi i moralit të lartë

Nevas ibën Sem’an Elensarij, radiall-llahu anhu, thotë: e pyeta Pejgamberin, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, për mirësinë dhe mëkatin dhe më tha: “bamirësi është morali i...

A shërohet magjia me magji?

Nuk ka nevojë në të, nuk ka nevojë dhe nuk shërohet magjia me kufër (mosbesim), sepse magjia është kufër –Allahu na ruajt- mësimi i saj,...