Category: KESHILLA

Ku ndodhet Allahu?

Allahu i Madhëruar thotë: “I Gjithëmëshirshmi mbi Fron u ngrit (si i takon Madhërisë së Tij).” Taha 5 Allahu i Madhëruar thotë: “e pastaj u...

Si të njohësh nëpërmjet shenjave

Allahu i Lartësuar e lavdëroi mendjemprehtësinë dhe mendjemprehtët në disa vende në Librin e Tij. Tha i Lartësuari: “Në këtë ka argument për vëzhguesit e...

6 detyrimet kur merr abdes

Cilat janë farzet (obligimet) e abdesit? Përgjigjja: 1. Larja e fytyrës, ku bën pjesë edhe shpëlarja e gojës dhe e hundës. 2. Larja e duarve...

12 rekate sunete të rëndësishme

Cilat janë dymbëdhjetë rekatët sunet të rëndësishme (rauatib)? Përgjigjja: Ato janë: 2 rekatë para namazit të sabahut 4 rekatë para namazit të drektës 2 rekatë...

5 librat që zbriti Allahu

Cilat janë Librat e reveluar (shpallur) nga Allahu dhe kujt profeti i zbritën? Përgjigjja: 1. Teurati, i cili i zbriti Musait (Paqja qoftë mbi të!)....

Si ta ruash shtëpine nga shejtanët

Imam ibn Baz (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Sa më shumë që anëtarët e një shtëpie ta lexojnë Kuranin, hadithet (fjalët e të Dërguarit), ta përmendin...