Category: HADITHE

Gjynahet më të shëmtuara!!!

Të gjitha gjynahet janë të shëmtuara, por disa janë me të shëmtuara se disa të tjera. Imoraliteti është një prej gjynaheve më të shëmtuara, sepse...

Kur do të ndodhë Kijameti?

Kur do të ndodhë Kijameti? Xhibrili (alejhi selam) e pyeti Muhamedin (alejhi selam) se kur do të ndodhë Kijameti? Profeti (alejhi selam) i tha: “I...

Ruajtja nga lypja e të tjerëve

Ruajtja nga lypja e të tjerëve Zubejri –Allahu qoftë i kënaqur me të- tregon se Profeti -alejhi selam- ka thënë: “Për çdokënd prej jush është...

Një nga gjunahet e mëdha

Transmetohet nga Abdullah ibën Amru, radijAllahu anhu, se ka thënë: Pejgamberi, alejhi selam, ka thënë: “Me të vërtetë prej mëkateve të mëdha është kur njeriu...