Category: HADITHE

Nderoje komshiun dhe mysafirin

Nga Ebu Hurejre, radijall-llahu anhu, transmetohet se i Dërguari i All-llahut ka thënë: “Kush e beson Allahun dhe ditën e Fundit, le të flasë mirë...

Kurr mos e harro këtë lutje.

Transmetohet nga Aijsha (Allahu qoftë i kënaqur prej saj!) se ka thënë: I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka...