Category: HADITHE

Këto janë mëkatet më të mëdha

Transmetohet nga Ebu Bekrate radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “A dëshironi t`ju tregoj për mëkatet...

Si të falen mëkatet e kaluara?

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kur imami thotë “semiAllahu limen hamideh” thoni: Allahumme...

Si u krijua Ademi alejhi selam

Nga sahabiu Ebu Musa El-Esharij radijAllahu anhu transmetohet se Pejgamberi salAllahu alejhi ve selem ka thënë: “Vertete Allahu i lartesuar e krijoi Ademin alejhis selam...

Shlyerëset e gjynaheve

Nga Ebu Hurejra -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- transmetohet se ka thënë: Ka thënë i Dërguari i Allahut -paqja dhe lavdërimi i Allahut qofshin...