займы онлайн

Nga shkonte dhe nga kthehej Profeti alejhi selam pas faljes së Bajramit?

Nga shkonte dhe nga kthehej Profeti alejhi selam pas faljes së Bajramit?

Përcillet nga Xhabir bin Abdilah – Allahu qoftë i kënaqur me të – se Profeti alejhi selam në ditën e Bajramit e ndryshonte rrugën.”

Buhariu

Ibn Kajim në librin e tij “Zad el mead” ka thënë: “ Profeti alejhi selam në ditën e Bajramit e ndryshonte rrugën, pra kur kthehej nga falja nuk kthehej nga e njëjta rrugë në të cilën shkoi fillimisht. Thuhet se urtësia e këtij veprimi mund të jetë:
Që t’u japë selam sa më shumë njerëzve në të dy rrugët që eci.
Që të marrin nga bereqeti i tij njerëzit e të dy rrugëve.
Që t’ua përmbushë nevojat nevojtarëve.
Që shenjat e Islamit të jenë sa më të dukshme.
Thuhet gjithashtu dhe ky është mendimi më i saktë se: urtësia është për të gjitha ato që u përmendën dhe për të tjera.”

You may also like...